Strona wykorzystuje pliki cookies:
Strona wykorzystuje pliki cookies, które pomagaja nam w zoptymalizowaniu naszej strony pod katem Twoich potrzeb i preferencji. W kazdej chwili mozesz zmienic ustawienia dot. plikow cookies w Twojej przegladarce internetowej. Dowiedz się więcejW związku z możliwymi nieprawidłowościami dotyczącymi przebiegu konkursu związanymi z liczbą oddawanych głosów na zgłoszenia konkursowe, organizator konkursu na podstawie pkt. 4 regulaminu konkursowego dokonuje modyfikacji jego treści. Dokonane zmiany przeprowadzone są w trosce o uczciwą rywalizację i mają na celu ochronę uczestników konkursu przed ewentualnymi nadużyciami związanymi np. z procederem kupowania głosów, oddawania głosów z usuniętych lub nieprawdziwych kont na portalu Facebook.

REGULAMIN KONKURSU „ADAMYOURSELF”

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „ADAMYOURSELF”, zwanego dalej Konkursem, jest firma General Motors Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019125 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, zwana dalej „Organizatorem”.

 • 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od 2 grudnia 2015 roku do 15 marca 2016 roku. Przedmiotem konkursu jest stworzenie przez Uczestnika indywidualnej stylizacji ulubionej wersji Opla ADAMa („Konkurs”).

 • 3. Za organizację Konkursu odpowiada wyłącznie Organizator. Konkurs nie jest sponsorowany, obsługiwany ani promowany przez portal społecznościowy Facebook.

 • 4. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Konkursie, zawieszenia go lub odwołania.

 • 5. Treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie https://www.adamyourself.com/pl-pl/terms/ .

 • 6. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z Konkursem jest Organizator. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez General Motors Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 5 dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i do wniesienia sprzeciwu ich przetwarzania po zakończeniu Konkursu.


 • II. UCZESTNICY KONKURSU

 • 7. Udział w konkursie jest dobrowolny, nie wymaga nabycia żadnych artykułów ani usług i jest skierowany do wielbicieli marki Opel posiadających konto na portalu Facebook. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik/Uczestnicy”).

 • 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o., Deloitte Polska Sp. z o.o. , Carat Polska, 180heartbeats +JUNG v. MATT, Scholz and Friends Warszawa, a także pracownicy Autoryzowanych Dealerów oraz Serwisów marki Opel oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 • 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu, a także w każdym innym przypadku, gdy zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że Uczestnik może naruszać interesy Organizatora, dopuszcza się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu, lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie.


 • III. PRZEPROWADZENIE KONKURSU I ZASADY UCZESTNICTWA

 • 10. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby posiadające aktywne konto na portalu społecznościowym Facebook. Dane zawarte na profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

 • 11. Uczestnik zostanie poproszony o uzupełnienie formularza zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem aplikacji na portalu Facebook oraz podanie swojego konta na Facebooku, a także imienia i nazwiska. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie i przechowywanie danych przez firmę Facebook, USA.

 • 12. Konkurs odbywa się na specjalnie utworzonej stronie kampanijnej: www.adamyourself.com/pl-pl/ i polega na skonfigurowaniu przez Uczestnika indywidualnej stylizacji ulubionej wersji Opla ADAMa i nadaniu jej oryginalnej, niepowtarzalnej nazwy(na przykład Opel ADAM „XYZ”). Następnie na stronie kampanijnej www.adamyourself.com/pl-pl/.

  Uczestnik zapisuje skonfigurowaną przez siebie wersję Opla ADAMa wraz z nadaną nazwą, zwaną dalej „Zgłoszeniem w Konkursie”.

 • 13. Każdy Uczestnik może zarejestrować jednorazowo tylko jedno Zgłoszenie w Konkursie. Jeżeli Uczestnik zdecyduje się na zmianę swojego Zgłoszenia w Konkursie, jest zobowiązany do trwałego usunięcia obecnego Zgłoszenia w Konkursie, co spowoduje nieodwołalną utratę wszystkich pozyskanych na to zgłoszenie głosów. Dopiero wówczas Uczestnik może stworzyć nową stylizację ADAMa i zapisać ją jako nowe Zgłoszenie w Konkursie.

 • 14. Każdy odwiedzający stronę kampanijną Konkursu, posiadający prawdziwe i aktywne konto na portalu Facebook na dzień oddania poszczególnych głosów, jak również na dzień zakończenia Konkursu, utworzone zgodnie z regulaminem portalu Facebook, może zagłosować na ulubioną stylizację. Danego dnia jedna osoba może oddać tylko jeden głos na jedną stylizację.

 • 15. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji liczby głosów bez podawania przyczyny oraz anulowania głosów zdobytych w sposób niezgodny z Regulaminem lub w inny sposób naruszający w ocenie Organizatora zasady sprawiedliwej konkurencji i rywalizacji, w szczególności głosów oddanych z usuniętych lub nieprawdziwych kont na portalu Facebook. Weryfikacja może zostać dokonana zarówno w trakcie trwania Konkursu jak i po jego zakończeniu, ale przed oficjalnym ogłoszeniem Zwycięzcy Konkursu.


 • IV. ZWYCIĘZCA I NAGRODA

 • 16. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

 • 17. Komisja wybierze zwycięzcę spośród 10 Zgłoszeń w Konkursie, które otrzymały największą liczbę głosów („Zwycięzca”).

 • 18. Zwycięzca zostanie ogłoszony 31 marca 2016 roku i powiadomiony o wygranej drogą mailową. W terminie tygodnia od otrzymania e-maila Zwycięzca jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie nagrody, wysyłając wiadomość zwrotną zawierającą jego/jej imię i nazwisko, adres i numer telefonu. Jeżeli nie dopełni ww. terminu, Organizator uzna, że Zwycięzca rezygnuje z nagrody. Zostanie ona następnie przekazana innemu Uczestnikowi Konkursu, wybranemu przez Komisję z grupy 10 Zgłoszeń w konkursie, które uzyskały największą liczbę głosów.

 • 19. Nagrody w konkursie:
  • Edycja limitowana. Producent wprowadzi ADAMa w zwycięskiej stylizacji na rynek jako edycję limitowaną na Rok Modelowy 2017. Nazwa edycji limitowanej będzie zgodna z nazwą nadaną nagrodzonej stylizacji przez Zwycięzcę Konkursu, o ile nie narusza ona praw osób trzecich.
  • Uczestnictwo w sesji fotograficznej lub filmie reklamowym dla marki Opel. Organizator określi format tej akcji w terminie późniejszym i wedle własnego uznania. Organizator pokryje także koszty podróży i noclegu poniesione przez Zwycięzcę w związku z udziałem w ww. sesji. Produkt sesji reklamowej (zdjęcia lub film) zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora (www.opel.pl), w mediach społecznościowych i wykorzystane w reklamach i komunikatach prasowych.
  • Egzemplarz ADAMa w zwycięskiej stylizacji wyposażony w jeden z gamy dostępnych na rynku silników, którego katalogowa cena łączna nie przekroczy 75 000 PLN. Wręczenie nagrody nastąpi najpóźniej 5 miesięcy po przekazaniu Organizatorowi pełnej specyfikacji modelu przez Zwycięzcę.

 • 20. Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w gotówce, bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę oraz do przeniesienia nagrody na inną osobę.

 • 21. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Zwycięzcy, który podał fałszywe imię lub nazwisko, adres niezgodny ze stanem faktycznym lub w jakiejkolwiek formie usiłował manipulować wynikami Konkursu.

 • 22. Dla celów reklamowych nowej edycji limitowanej Organizator umieści, wedle własnego uznania, wizerunek ADAMa w zwycięskiej stylizacji w materiałach komunikacji marketingowej, co według aktualnych planów nastąpi latem 2016 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany planów.

 • 23. W Konkursie Uczestnik konfiguruje indywidualną wersję Opla ADAMa i umieszcza na stronie Konkursu swoje zdjęcie. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego oraz zamieszczenie zdjęcia gwarantuje, że posiada pełne prawa autorskie do nazwy nadanej w ramach Zgłoszenia Konkursowego i zdjęcia. W związku z prawami autorskimi, dobrami osobistymi, innymi prawami własności intelektualnej odnoszącymi się do rzeczonego zdjęcia, Uczestnik przekazuje Organizatorowi niewyłączne, nieodwołalne, zbywalne oraz czasowo i przestrzennie nieograniczone prawo do wykorzystania przedmiotowego zdjęcia, w celach marketingowych, między innymi w katalogach, ulotkach, innych materiałach drukowanych, na stronach internetowych, fanpage’u marki na Facebooku i innych mediach społecznościowych. W przypadku prezentowania na zdjęciu wizerunków osób trzecich, Uczestnik oświadcza i zapewnia, że posiada ich zgodę na publikację zdjęcia oraz wykorzystanie ich wizerunku w celach wyżej wymienionych. W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi Uczestnik.

 • 24. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie jego/jej zdjęcia, wizerunku oraz imienia i nazwiska w dowolnych materiałach promocyjnych Opla ADAMa oraz przekazuje nieodwołalne, zbywalne oraz czasowo i przestrzennie nieograniczone prawo do korzystania z nazwy jego/jej stylizacji ADAMa, nadanej przez Uczestnika w ramach Konkursu. Zwycięzca podejmie wszelkie niezbędne czynności, aby umożliwić Organizatorowi korzystanie z wymyślonej przez niego/nią nazwy.

 • 25. Skonfigurowana przez Uczestnika, indywidualna wersja Opla ADAMa nie stanowi utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) („Ustawa”) i nie jest przedmiotem praw autorskich w rozumieniu Ustawy.

 • 26. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą nazwy nadanej w ramach Zgłoszenia Konkursowego w rozumieniu Ustawy oraz że przysługują mu do niej pełne autorskie prawa majątkowe.

 • 27. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nadanej nazwy w nagrodzonym Zgłoszeniu Konkursowym, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych.

 • 28. W celu uniknięcia wątpliwości, nabycie praw następuje w najszerszym możliwym zakresie i na wszelkich polach eksploatacji oraz obejmuje wszelkie zezwolenia i zgody, w tym w szczególności zgodę na tworzenie i eksploatację dowolnych opracowań nazwy nadanej w Zgłoszeniu Konkursowym i wykorzystanie w szeroko pojętym charakterze promocyjnym i reklamowym.

 • 29. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Zgłoszenie Konkursowe zostanie wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zgłoszenia Konkursowego przez Organizatora. W szczególności Zwycięzca wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa usunięcie fragmentów Zgłoszenia Konkursowego lub dodanie do niego nowych elementów.

 • 30. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich.

 • 31. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach określonych w Regulaminie, z tytułu przeniesienia praw autorskich nie przysługuje wynagrodzenie.

 • 32. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.


 • V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 33. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca jest data stempla pocztowego). Reklamacje, które zostaną wysłane po terminie, nie będą rozpatrywane.

 • 34. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem „Adamyourself”.

 • 35. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.

 • 36. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji.

 • 37. Jeżeli którykolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny, nie wpłynie to na ważność i wykonalność innych postanowień Regulaminu.

 • 38. W kwestiach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.