WIJ GEBRUIKEN COOKIES:
Dankzij cookies werkt onze website het beste. Zo kunnen we uw instellingen onthouden en navigeert u eenvoudiger en sneller op opel.nl. Daarnaast helpt u ons om de kwaliteit van de website te verbeteren. Bekijk ons Cookiebeleid


ACTIEVOORWAARDEN STYLE YOUR ADAM.

 • 1. Algemeen
 • 1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door General Motors Nederland B.V. georganiseerde actie ‘STYLE YOUR ADAM’ (verder te noemen: de actie);
 • 1.2 Deze actie is geïnitieerd door General Motors Nederland B.V (verder te noemen: Opel) gevestigd aan de Lage Mosten 49-63, 4822 NK, te Breda;
 • 1.3 De actie loopt op www.adamyourself.com van 30 augustus tot en met 25 oktober 2016 (verder te noemen: actieperiode);
 • 1.4 Alle werknemers van Opel en bij Opel gedetacheerde personen en andere personen die direct of indirect bij de organisatie zijn betrokken, evenals inwonende leden van hun gezin, zijn van deelname uitgesloten;
 • 1.5 Opel behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziende versie van de actievoorwaarden zal op www.adamyourself.com geplaatst worden onder vermelding van de datum van wijziging. De deelnemer wordt geacht deze sites regelmatig in de gaten te houden;
 • 1.6 Onder de deelnemers van deze actie wordt één winnaar uit het systeem geselecteerd. Hij/zij maakt kans op de prijs die onder het kopje 2.1 ‘Prijs’ in deze actievoorwaarden bekend wordt gemaakt;
 • 1.7 Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden;
 • 1.8 Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan dat hij/zij gedurende de actieperiode als winnaar op www.facebook.com/opelnederland bekend mag worden gemaakt en via een persoonlijk emailbericht door Opel Nederland mag worden benaderd;
 • 1.9 Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

 • 2. Prijs
 • 2.1 De winnaar wint de Bongobon ‘From Paris with Love’ t.w.v. 229,90 en €500 shoppingmoney dat op het rekeningnummer van de winnaar wordt overgemaakt. Voor het weekend Parijs, datum in overleg, zal een Opel ADAM in bruikleen beschikbaar worden gesteld van een vrijdag (09.00 uur)tot en met maandag (17.00 uur). Alle prestaties genoemd in dit artikel 2.1 worden in deze actievoorwaarden aangeduid als "de Prijs";
 • 2.2 De winnaar wordt uiterlijk op 28 oktober 2016 bekendgemaakt;
 • 2.3 De winnaar kan bekend worden gemaakt op www.facebook.com/opelnederland en ontvangt een bevestiging per email op het door hem/haar opgegeven emailadres;
 • 2.4 De Prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten en diensten;
 • 2.5 Opel behoudt zich het recht om de prijs alsnog te annuleren;
 • 2.6 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 • 3. Deelname
 • 3.1 Deelname aan de actie is gratis en maximaal één keer per persoon mogelijk;
 • 3.2 Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer zijn/haar persoonsgegevens correct heeft ingevuld om zich in te schrijven voor de ADAM NEWSLETTER op www.adamyourself.com, zijn/haar aanmelding vervolgens heeft geactiveerd via de link in de bijbehorende bevestigingsmail én akkoord is gegaan met het Opel privacybeleid zoals deze is te vinden op www.adamyourself.com en www.opel.nl;
 • 3.3 Deelname aan deze actie en het meedingen naar de prijs is alleen mogelijk als de deelnemer zijn/haar feitelijke en legale woon- en verblijfplaats in Nederland heeft, 18 jaar of ouder is en zijn/haar emailadres + naam en bankrekeningnummer correct heeft ingevuld;
 • 3.4 Deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B zonder beperkingen, zowel op het moment van deelname als van gebruik van de Prijs.
 • 3.5 Deelnemer verklaart niet veroordeeld te zijn voor een ontzegging van de rijbevoegdheid binnen een termijn van 5 jaar;
 • 3.6 Alle werknemers van Opel en bij Opel gedetacheerde personen en andere personen die direct of indirect bij de organisatie zijn betrokken, evenals inwonende leden van hun gezin, zijn van deelname uitgesloten;
 • 3.7 Zodra de inschrijving van de deelnemer definitief is voor de ADAM NEWSLETTER, dingt hij/zij mee naar de te vergeven prijs;
 • 3.8 Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven, worden uitgesloten van deelname.

 • 4. Bepaling winnaar
 • 4.1 Onder de deelnemers van deze actie wordt 1 winnaar op onafhankelijke wijze ad random geselecteerd;
 • 4.2 De winnaar dient binnen 5 werkdagen te reageren op het persoonlijke emailbericht dat hij/zij ontvangt van Opel op het door hem/haar opgegeven emailadres. Wanneer de winnaar niet binnen 5 werkdagen na de datum van versturen van de e-mail door Opel heeft gereageerd, vervalt automatisch de aanspraak op de prijs;
 • 4.3 De winnaar dient tevens een bruikleenovereenkomst voor de ter beschikking gestelde Opel Adam te ondertekenen. Daarnaast kan voor inontvangstname aanvullende documentatie benodigd zijn.

 • 5. Gebruik van de Prijs
 • 5.1 De winnaar aanvaardt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Prijs en aanvaardt alle kosten voor het gebruik van de Prijs met uitzondering van deze die uitdrukkelijk in de Prijs als in de Prijs begrepen vernoemd zijn;
 • 5.2 De Opel ADAM wordt geleverd met 1 volle tank brandstof en mag leeg worden ingeleverd. Het tussentijds tanken en/of verdere kosten voor het gebruik van de Opel ADAM zijn voor rekening van de winnaar;
 • 5.3 In de auto mag niet worden gerookt;
 • 5.4 De auto is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA). In geval van niet verhaalbare schade, zal per schadegeval aan de betreffende gebruiker een bedrag van €250,- excl. BTW als eigen risico in rekening worden gebracht;
 • 5.5 De winnaar zal zich conformeren aan de geldende verkeer- en parkeer wet- en regelgeving. Overtredingen/boetes worden doorgerekend aan de gebruiker van de auto;
 • 5.6 De ter beschikking gestelde auto mag nimmer worden ingezet voor snelheidsproeven, prestatieritten, circuit rijden, het geven van rijles en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het is tevens niet toegestaan de auto te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs;
 • 5.7 Opel is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of defect aan of door de gewonnen prijs in welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijs is enkel de gebruikelijke garantie van de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is;
 • 5.8 Opel besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de organisatie van haar acties en het beheer van haar websites. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of niet juist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten of andere door Opel openbaar gemaakte (promotionele) materialen, kunnen niet aan Opel worden tegengeworpen noch enige verplichting aan Opel doen ontstaan. Opel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van ingeleverde deelnameformulieren en/of bijlagen of voor de opgave van verkeerde of onvolledige (persoons)gegevens door een deelnemer;
 • 5.9 Opel is niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
 • 5.10 Opel is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie of verdere gebruikmaking van de prijs;
 • 5.11 Opel, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Opel betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;
 • 5.12 Opel is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld, vertraging, staking, beschadiging of verlies). In het geval de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld, bij postkantoor of postagentschap e.d.). In een dergelijk geval kan Opel niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de deelnemende winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen.

 • 6. Intellectueel eigendom:
 • 6.1 De deelnemer geeft, van het moment van inzending, toestemming aan Opel van het gebruik van de bij hem rustende (intellectuele eigendoms-)rechten in de breedste zin van het woord ten aanzien van de inzending. Dit geldt ook voor eventuele afbeeldingen en video die gemaakt worden met betrekking tot de Prijs;
 • 6.2 De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending in de breedste zin van het woord, waaronder, in ieder geval doch niet uitsluitend, het gebruik voor alle mogelijke media, onder meer internet en landelijke dag- en weekbladen wordt verstaan.

 • 7. Behandeling van gegevens:
 • 7.1 Hoe behandelen wij uw persoonsgegevens ?
  Alle persoonsgegevens worden vastgelegd in een bestand van Opel. Het doel van deze gegevensverwerking is om uitvoering te geven aan deze actie. Tevens kunnen de gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van producten, diensten en interessante aanbiedingen van Opel, haar dealers en met haar verbonden ondernemingen waaronder Adam Opel AG, General Motors Holdings LLC en haar dochterondernemingen/verbonden ondernemingen, bv. Opel Financial Services, agenten en leveranciers. Door deelname aan deze actie verklaart u zich hiermee uitdrukkelijk akkoord;
 • 7.2 U hebt recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende gegevens. Tevens kunt u zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Hiertoe kunt u zich wenden tot de Data Privacy Officer van General Motors Nederland B.V., Lage Mosten 49-63, 4822 NK Breda;
 • 7.3 Alle persoonsgegevens die in het kader van de actie van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld;
 • 7.4 Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy voorwaarden van Opel van toepassing zoals weergegeven op www.opel.nl, voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden.

 • 8. Toepasselijk recht en geschillen:
 • 8.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden naar Opel, Opel.Klantenservice@gm.com Opel zal binnen 14 werkdagen contact opnemen omtrent de beantwoording van de vraag dan wel (verdere) afhandeling van de vraag of klacht;
 • 8.2 Op deze voorwaarden en betreffende actie is Nederlands recht van toepassing;
 • 8.3 Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

 • Opgemaakt te Breda, 19 augustus 2016